"18 ปี AAA เพื่อชุมชนเติบโตเข้มแข็ง" TH

About Auction

"18 ปี AAA เพื่อชุมชนเติบโตเข้มแข็ง"

Why iTestcar


ทำไม? ต้อง iTestcar ก่อนประมูล

  • 1.เพราะการตรวจสภาพรถยนต์ก่อนเข้าประมูล จะทำให้ผู้ซื้อมั่นใจ100%
  • 2.รายงานผลการตรวจโครงสร้างแชสซี อย่างเที่ยงตรงและแม่นยำ ด้วยเครื่อง Car-O-Liner จาก Sweden ซึ่งได้รับการยอมรับจากผู้ผลิตรถยนต์ทั่วโลก
  • 3.ผู้ซื้อจะได้ Certificate เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการตรวจโครงสร้างแชสซีทุกคัน

ระบบการตรวจเช็คที่คุณมั่นใจได้

ระบบจะทำการวัดตำแหน่งโครงสร้างแชสซีของรถยนต์ว่าเคลื่อนไปจากตำแหน่งเดิมหรือไม่ เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน เพื่อคุณจะได้รู้ว่ารถผ่านการชนหนัก-ตัดต่อ หรือพลิกคว่ำมา ซึ่งถ้ารถยนต์อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง ระบบจะทำการพิมพ์รายงานผลการตรวจ เพื่อแสดงผลรายงานการตรวจสอบโครงสร้างแชสซี “ผ่าน” ดังนั้น ผูซื้อสามารถมั่นใจได 100%… เพราะ iTestcar สรางความมั่นใจดวยการซื้อรถคืนจากคุณ โดยiTestcarรับประกันการซื้อรถคืนทันที! หากตรวจพบภายหลังวา “แชสซีไมปลอดภัย เพราะเคยชนหนัก-ตัดตอ หรือพลิกคว่ำมากอน” (iTestcar Buy Back Guarantee ภายใน 6 เดือนนับจากวันประมูล)

คุ้มค่า! ด้วยค่าใช้จ่ายเพียง 1,000 บาท/คัน
iTestcar ตรวจแชสซีรถมือ 2 ก่อนการประมูล
ด้วยเครื่องตรวจ Car-O-Liner จาก Sweden

รอบประมูล ครั้งต่อไป

Lot

เริ่มประมูล น.

บริษัท อัลลายแอนซ์ ออโต้ ออคชั่น จำกัด

T. 02-739-1900
T. 087-739-1900
F. 02-136-1661 #20